تعبیر خواب آب – بیشتر از 13 تعبیر خواب آّب برای حالت های مختلف

تعبیر خواب آب

رویاهای آبی رویاهای چندان غیرمعمول و عجیب نیستند.

آب نماد زندگی و باروری است و بدون آن نمی توانیم زندگی را تجربه کرد.

معنای نمادین آب بسیار مهم و قدرتمند است؛ بنابراین رویاهایی (خواب هایی) که در آن ها نوعی آب وجود دارد یا در آن دخالت دارند، دارای ارزش و اعتبار بالایی هستند.

خواب دیدن آب حالات روحی و جریان انرژی عاطفی را نشان می دهد.

آب به دلیل طبیعت طبیعی خود ، بر نحوه برخورد ما با احساسات خود تأکید می کند.

به عنوان مثال، ما در احساسات خود غرق می شویم یا احساس می کنیم آب سرد بر روی آتش درونمان ریخته شده است.

تصویر آب اغلب به ما احساس پاکی و طراوت می دهد.

آب همچنین پتانسیل ما را برای تجربه احساسات بزرگ نشان می دهد؛ زیرا آب می تواند به هر شکل و شمایلی دربیاید.

این نشان می دهد که چگونه با آب رفتار می کنیم، چگونه با احساسات و خلق و خوهای مختلف برخورد می کنیم.

تعبیر خواب آب از دیدگاه ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب آب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی در خواب ببیند که به صورت رایگان به مردم آب می دهد، در دنیا و آخرت به مردم نیکی می رساند و باعث آبادانی می شود.

اگر می بینید که وارد خانه ای شده اید که آب در آن ریخته شده است ، به این معنی است که ناراحتی به شما خواهد رسید.

اگر می بینید که آب استخر تیره و تلخ است، تعبیر آن غمگین بودن است.

اگر می بینید که در حال نوشیدن آب گرم هستید، به این معنی است که بیمار شده و رنج می برید.

تعبیر خواب آب از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب آب به روایت امام جعفر صادق

فرو رفتن و غوطه ور شدن در آب را می توان به پنج صورت زیر تفسیر کرد:

  1. مطمئن بودن از چیزی (یقین داشتن)
  2.  قوت
  3. روبرو شدن با کار سخت و دشوار
  4. برای کسی هم صحبت و همراه شدن
  5. در خدمت یک مقام مهم شهر خواهید شد

تعبیر خواب آب به روایت لیلا برایت

دیدن خواب آب به معنی شخصیت و کیفیت وضعیت درونی شماست.

به این صورت که آب خالص نشانه موفقیت و پیروزی و آب کثیف و گل آلود نیز نشانه روابط مشکوک و ناامن است.

تعبیر خواب آب از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید خانه شما در آب غرق شده است، نشانه آن است که برای غلبه بر شر مبارزه خواهید کرد.

اگر خواب ببینید در حال تخلیه آب از قایق به دریا با یک ظرف هستید، علامت آن است که به بیماری جدی مبتلا خواهید شد و کارهای سنگینی بر دوش شما خواهد بود.

اگر در خواب خود را در حال انجام بازی های آبی با دیگران می بینید، به این معنی است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقه مند خواهید شد.

تعبیر خواب آب از دیدگاه خالد اصفهانی

دیدن خواب آب برای مردان یا پسران نشان دهنده حفظ شادی و سلامتی در طول زندگی، رهایی از غم و افزایش صمیمیت و عشق است.

دیدن خواب آب برای زنان و دختران بیشتر نشان دهنده بارداری یک دوست نزدیک، تولد یک نوزاد وفادار و سالمی است.

تعبیر خواب از دیدگاه جابر مغربی

اگر در خواب شما آب با گذشت زمان افزایش یابد، نشان از این است که امسال فراوانی و برکت بوده است.

همچنین اگر در خوابتان آب زیادی را در حال ریخته شدن بر روی زمین ببینید، نشان از این است که مردم عادی شهر در آن سال از سلامت و رفاه برخوردار خواهند بود.

اگر می بینید که زمین آب زیادی خورده است (آب زیادی وارد زمین شده است)، به این معنی است که مردم امسال در سلامت و رفاه خواهند بود.

تعبیر خواب از دیدگاه دانیال نبی

تعبیر خواب آب به روایت دانیال نبی

دادن آب به مردم عامل دین و اعمال نیک است.

اگر ببیند بدنش غوطه ور و سالم است، کارهای مهمی انجام می دهد و شغل شایسته ای پیدا می کند و به مرحله ای مانند ریاست جمهوری می رسد و حرف های او پذیرفته می شود و می تواند مشکلات این شغل را حل کند.

اگر بیند که وارد آب خالص شده و آب بدن او را پوشانده است، قدرت دین و ایمان و وابستگی او به خداوند متعال را نشان می دهد و نشان می دهد آن چه که انجام می دهد درست است و نتیجه مطلوبی را در پی خواهد داشت.

اگر در باغ آب ببیند، می تواند زنی را انتخاب کند.

اگر می بینید که به باغ آب می روید، به این معنی است که با یک زن ازدواج می کنید یا “خدمتکار” می گیرید.

اگر ببیند که آب خالص بر روی او ریخته شده است، به این دلیل است که خیر او به دیگران می رسد و اگر جعبه ای همراه شود، آن ها سود می برند و لذت می برند.

اگر می بیند که آب کثیف و تیره ای بر او ریخته اند ، به این دلیل است که خوبی او به دیگران نمی رسد و همیشه به خود می اندیشد تا در کارهای خود دیگران و دیگران را ترجیح دهد.

اگر شخصی در خواب ببیند که به زمزم به فرزندش آب می دهد و آن را می خورد، خیر و برکت می آید و اگر نیازمند یا فقیر باشد ، ثروتمند می شود و اگر باردار یا باردار باشد، دروازه مهربانی و رحمت به روی آنها گشوده خواهد شد.

اگر بیند که به آب زلال رفته و بدنش پوشانده شده است، دلیل استحکام دین و اعتماد به خداوند متعال و استقامت کار اوست.

تعبیر خواب از دیدگاه محمد ابن سیرین

اگر در خواب آب خوشمزه و پاکیزه را ببیند، دلیل بر خوشبختی او در زندگی است.

اگر ببیند که از فضایی ناآشنا آب تمیز می نوشد و آن شخص در حال مسافرت یا در مکان خارجی است، دلیل این است که او کار ناآشنایی را انجام می دهد و مدت زیادی زندگی خود را گذرانده است و به همان اندازه که از آب خورده است به سود و منفعت می رسد. البته اگر ببیند که آب نمک می نوشد، برعکس است.

اگر ببیند که از دریا آب گوارا می نوشد، از پادشاه ثروت و برکت آن مقدار زیادی از آن دریافت می کند.

اگر ببیند که تمام آب دریا را می خورد، پادشاهی تمام جهان را تسخیر خواهد کرد.

اعتقاد بر این است که او از آب دریا آنقدر که خورده است، اگر آب شفاف و شفاف باشد عظمت، ثروت و برکت به دست می آورد و اگر آب تاریک باشد، دچار رنج، مشکلات، ترس و وحشت می شود.

اگر ببیند که آب گرم می نوشد، بیمار می شود.

اگر ببیند که آب گرم ناخودآگاه روی او ریخته است، بیمار می شود و بسیار ناراحت می شود.

اگر ببیند که در آب افتاده است، رنج می برد.

اگر با کاسه ای آب بردارد، فریب ثروت دنیا را می خورد.

اگر او ببیند که از آب زمزم می خورد، دلیل بر این است که او بزودی چیز گمشده را بازیابی می کند.

تعبیر خواب آب از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

خواب دیدن آب خوب است و نشانه روشنایی و پاکی است، اما باید دید وضعیت آب چگونه است و کیفیت و کمیت آن چگونه است.

بهترین نوع آب در خواب، آب شفاف، صاف و کم عمق است که به جوی می ریزد و سنگریزه ها در جوی یا نهر دیده می شوند.

آب جوی بهتر از آب راکد در حوضچه یا برکه است؛ زیرا جریان خالص آب منعکس کننده جریان خالص زندگی رویاپرداز است و بهتر است ماهی ها، به ویژه ماهی های قرمز و سفید، در چنین آب ذهنی دیده شوند.

آب راکد و تاریک غم و اندوه و آب گل آلود رنج است. رنج از مسائل دست و پا گیر که باعث دردسر و ناراحتی می شود و آرامش را از انسان سلب می کند.

این موجی از ظلم است که با اندوه و نگرانی به سراغ شما می آید. اما اگر موجی بلند شود و شما را به ساحل یا پایین دست منتقل کند، پس از مدتی تحمل سختی ها نجات یافته و آسوده می شوید.

آب تمیز و شفاف، همانطور که گفته شد، یک لذت و عمر طولانی است و اگر با آب تمیز و شفاف در فضایی روان قدم بزنید، بهتر خواهد بود، زیرا از حیا و  پاکیزگی شما خبر می دهد.

بوی بد آب و تاریکی آن نشان از یک بیماری است.

آب مایع و روان اما بسیار خروشان، به شرطی که به آن نگاه کنید و نه داخل آن باشید، نشانه قدرت شماست که با آن قدم می زنید و رو به رو می شوید.

اگر در چنین آبی غوطه ور شده اید، با نیرویی می جنگید که احتمالاً آسیبی به شما نمی رساند، اما تمام انرژی خود را خرج کرده و جذب می کند.

اگر آبی را از آب رودخانه یا سیل برداشته و بنوشید، دو راه وجود دارد. آب یا کثیف است یا زلال. آب کثیف اموال و منافعی است که از طریق غیرقانونی و اشتباه به دست می آورید و آب تمیز چیزی مادی و مالی است که به خوبی از آن استفاده می کنید و از آن استفاده می کنید.

اگر آب روی زمین ریخته و انباشته شده است به طوری که نمی توانید بدون آلودگی پاها از آن عبور کنید، نشانه بر این است که شما وارد یک کار ناخواسته می شوید.

اگر نمی خواهید بخوابید و نمی خواهید از این مکان آبی عبور کنید، اتفاقی می افتد که برای شما مطلوب نیست و دست و پا گیر است؛ اما اگر مشتاقانه منتظر گذراندن آن هستید، چیزی سرگرم کننده برای شما پیش می آید که در نهایت ضرر بی ضرر یا کم است.

اگر در خواب می بینید که با یک لیوان یا یک کاسه آب می نوشید، در یک جشن باشکوه و مجلل که متعلق به شما نیست شرکت می کنید و احتمالاً آن را به عنوان مهمان به اشتراک می گذارید.

نوشیدن آب گرم تحت هیچ شرایطی برای خواب مفید نیست و نشانه بیماری است که باید در دو هفته آینده مراقب سلامتی خود باشید.

اگر در خواب می بینید که فردی به روی شما آب گرم می پاشد یا آب روی شما می ریزد و آن آب کثیف، آلوده و بدبو بوده است، پیش رویتان بیماری دارد و اگر می بینید که آب داغ را بر روی کسی ریخته اید.

اگر شخص شناخته شده و آشنایی باشد، برای او مناسب است. شما به یکی از خویشاوندان فصلی خود ظلم می کنید یا به او آسیب می رسانید و اگر آن شخص ناشناس باشد، نیت بدی خواهید داشت که باید از آن اجتناب کنید و در روزهای آینده کاری را انجام ندهید که تأثیر منفی بر مردم بگذارد.

اگر دیدید شخصی در جلوی شما با لیوان یا کاسه یا ظرف دیگری آب می نوشد، مجذوب کارهایی می شوید که فکر می کنید می تواند به نفع شما انجام شود.

آب ناودان در خواب شما اگر شفاف و ناخوشایند باشد نشان از رحمت بوده و اگر آب گل آلود و کثیفی باشد، نشانه مشکلات و گره هایی در کار شما است.

قایقرانی روی آب می تواند نمادی از قایقرانی بر روی احساسات و عواطف ما و سازگاری با ناخودآگاه ما باشد.

تعلیق در هوا همان معنی پرواز را دارد. شناور معمولاً احساس آرامش و آزادی عمومی و فعلی شما را نشان می دهد.

از جنبه منفی، شناور بودن یا متوقف شدن می تواند نمادی از درون گرایی، سردی، انزوا، عدم ارتباط یا نیاز به آموزش باشد.

با این حال، برای تفسیر صحیح هر رویا لازم است خودتان را به درستی ارزیابی کرده و صادق باشید.

زیرا معانی و تفسیر همه خواب ها بسیار شخصی و مختص به بیننده آن خواب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن